Ebaluazioei buruz

Politika Publikoen Ebaluazioa gobernu onaren tresna bat da, gardentasuna sortzen duena eta herritarren parte-hartzea ahalbidetzen duena, eta funtzio bikoitza betetzen du ikasteko tresna gisa eta kontuak emateko elementu gisa dituen rolei dagokienez. Atal honetan, Gizarte Errealitatearen Behatokiak bultzatutako ebaluazioak daude eskuragarri.

EBALUAZIOAK

Oinarrizko Gaitasun Digitalen Garapenerako Programaren talka-planaren ebaluazio-txostena

digital

Oinarrizko Gaitasun Digitalen Garapenerako Programaren talka-planaren ebaluazio-txostenak esku-hartze hori 2020ko ekainetik urrira bitarteko hilabeteetan gauzatzearen ondoriozko emaitzak eta eraginak aurkezten ditu.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Tarteko ebaluazioa. Nafarroako familia, haur eta nerabeei laguntzeko II. Plan Integrala (2017-2023)

familia

Nafarroako Errealitatearen Behatokiak eta Área 3 Gizarte Aholkularitza-ren aholkularitza teknikoak egindako dokumentu honen helburua da erantzun bat ematea Nafarroako Autonomia Erkidegoan 2017-2023 aldirako Familia, Haur eta Nerabeei Laguntzeko II. Plan Integralaren Tarteko Ebaluazio bat sortzeko beharrari, gutxi gorabehera bere aplikazio-zikloaren erdia betetzen baita.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Gizain Fundazioaren ebaluazio-txostena

gizain


Txosten honek Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen Departamentuko Errealitate Sozialaren Behatokiak egindako Gizain Fundazioaren ebaluazio-prozesutik eratorritako emaitzak jasotzen ditu. Lan honetan garatu den politika publikoen azterketa xedearen espezifikotasunak definitu du; izan ere, ulertzen da mota horretako fundazio bat ebaluatzeak ebaluatutako ekimen publiko bat baino gehiago hartzen dituela, eta, aldi berean, bere azterlana fundazioaren esparru zorrotzera mugatzen duela.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako Desgaitasun Plana 2019-2025. 2019ko ebaluazioa

desgaitasuna


Txosten honen helburu nagusia 2019. urtean Nafarroako Ezintasun Planaren emaitzak eta aplikazio-maila aztertzea da. Helburu espezifikoen artean honako hauek daude: aurreikusitako jarduketen betetze-maila aztertzea, aurreikusitako jarduketen irismena neurtzea eta Planaren ebaluazioaren diseinuan espero diren emaitzetara egokitzen diren ala ez neurtzea, eta proposamenak eta gomendioak proposatzea, Planaren ezarpena aldatu eta birdiseinatu ahal izateko, hurrengo jarduera-urteetarako.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako Ijito Biztanleariaren Garapenerako Estrategiaren tarteko ebaluazioa (2019-2022)

ijito


Nafarroako Foru Erkidegoak politika publikoen ebaluazioaren aldeko apustu sendoa egin du. Biztanleria Ijitoaren Garapenerako Estrategiaren kasu zehatzean jasotzen denez, estrategia indarrean dagoen lehen urtean, 2020an, tarteko ebaluazio zabalagoa egingo da Estrategiaren eragina ezagutzeko. Beraz, txosten hau Ijito Estrategiaren tarteko jarraipen- eta ebaluazio-prozesu baten emaitza da. Prozesu hori Gizarte Errealitatearen Behatokiak egin du Eguía-Careaga Fundazioaren laguntzarekin.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako Gizarteratzeko 2018-2021 Plan Estrategikoaren tarteko ebaluazioa

gizarteratzeko

Nafarroako Gizarteratzeko Plan Estrategikoa Nafarroako Gobernuak gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden herritarren eskubideak bermatzeko duen tresna estrategikoa da. Planak ezartzen duenez, bi urteko indarraldian, 2018-2019 urteetan garatutako neurrien emaitzak ebaluatzeko prozesua egingo da.Nafarroako Gobernuko Gizarte Errealitatearen Behatokiaren, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusiak Eguía-Careaga Fundazioarekin elkarlanean egindako planaren tarteko ebaluazio-prozesuaren emaitza laburbiltzen du txosten honek.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Ordainketa bakarreko laguntza ekonomikoen ebaluazioa, diru-sarrera nahikorik ez duten guraso bakarreko familiei etxebizitzen alokairua errazteko

diru_laguntzak

Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuko Errealitate Sozialaren Behatokiak egindako ordainketa bakarreko laguntza ekonomikoen ebaluazioaren emaitza da dokumentu hau, diru-sarrera nahikorik ez duten guraso bakarreko familiei etxebizitzak alokatzen laguntzeko. Politika publiko baten azterketa da, eta, haren izaera eta espezifikotasuna kontuan hartuta, ebaluazioaren kontzeptu integral batetik heldu zaio, emaitzak ez ezik, esku-hartze gisa duen egokitasuna eta Nafarroako Administrazio publikoaren beste jarduketa batzuekiko koherentzia ere baloratuz.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Gizarteratzeko eta Errenta Bermaturako Eskubideak arautzen dituen azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legearen indarraldiko lehen urtean enplegurako pizgarriak nola aplikatu diren ebaluatzeko txostena

errenta

Gizarteratzeko eta Errenta Bermaturako Eskubideak arautzen dituen azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legeak bigarren xedapen iragankorrean aipatzen du enplegurako pizgarrien eraginaren eta egokitasunaren ebaluazioa egitea, legea indarrean sartu zenetik urtebete igaro ondoren. Txosten honek konpromiso hori betetzen du. Ebaluazio horrek bi jarduera mota hartzen ditu barne. Alde batetik, kudeaketa-prozedurekin lotutako azterketa kualitatibo bat egin da (informazioaren kalitatea, erregistratzeko eta baloratzeko protokoloak, jarraipen-sistemak). Bigarrenik, enplegurako pizgarriak aplikatu zaizkien espedienteei eta Enplegu Zerbitzu Publikoen Informazio Sisteman (SISPE) erregistratutako kontratuen datuei buruzko Gizarte Eskubideen Saileko informazioa biltzeko tresna informatikoan (SIPSS – Gizarte Zerbitzuen Sistema Integratua) erregistratutako informazioa ustiatu eta aztertu da.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako Autonomiaren eta Pertsonen Garapenaren Agentziak kudeatzen duen Desgaitasunen bat duten Pertsonen Arloko gizarte-ekimeneko erakundeentzako diru-laguntzen ebaluazioa

erakundeak

Nafarroako Gobernuko Gizarte politiketako Departamentuak beharrezkotzat jo du desgaitasunen bat duten pertsonen arloko gizarte-ekimeneko erakundeentzako diru-laguntzak ebaluatzea, Nafarroako Autonomiaren eta Pertsonen Garapenaren Agentziaren (ANADP) bidez kudeatzen dituenak. Diru-laguntzen deialdi hau ebaluatzeak duen garrantzia haren erabilgarritasunean oinarritzen da, Gizarte Eskubideen Sailak desgaitasuna duten pertsonentzat ezartzen dituen zerbitzu publikoen eta politika publikoen kalitatea hobetzeko. Beraz, ebaluazio-enkarguaren ondoriozko ondorioek eta gomendioek diru-laguntza horien hartzaileei zuzendutako esku-hartzea hobetzeko lan-tresna izan behar dute.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako zentro okupazionalek, gizarteratzeko eta laneratzeko zentroek eta enplegu-zentro bereziek ematen dituzten zerbitzuen ebaluazioa

zerbitzu_sozialak

Nafarroan dauden 51 zentroetatik 17 ebaluatu dira. Horri esker, desgaitasunen bat edo gizarteratzeko eta laneratzeko arazoak dituzten pertsonei lana ematen dieten zentro mota horien problematika eta hobekuntza-arloak antzeman daitezke. Txostenak zentroetako erabiltzaileen, familien eta teknikarien gogobetetasuna jasotzen du; erakundeei buruzko datu ekonomikoak ematen ditu, eta, amaitzeko, zenbait ondorio eta gomendio ematen ditu, hainbat alderdi hobetzeko proposamenekin: zentroen ezaugarriak, emandako zerbitzuak, zentroetarako sarbidea, kontratu motak, laguntza publikoak, lan-ibilbideak, jarraipena eta kontuan hartu beharreko neurri osagarriak. Emaitzak positiboak dira erabiltzaileen gogobetetasunari dagokionez, baina hobekuntza-neurri batzuk azaldu ditu, etorkizunean zentro horietan jarduteko.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI

Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Kalitate Planaren ebaluazio-txostena

zerbitzu_sozialak

Ebaluazio honek Planaren indarguneak nabarmentzen ditu, hala nola etengabeko elkarrizketaren, inplikatutako eragile guztiekiko adostasunaren eta egindako diagnostikoaren bidez egitea, baina bere ahuleziak erakusten ditu, tresna planifikatzaile eta operatibo gisa diseinu desegokiari dagokionez. Gomendioek Plan berri baten prestaketan txertatzeko elementuak ematen dituzte. Plan berri baten eta kalitatearen kudeaketa arautzeko erronka garrantzitsuen ibilbideari ekin zaio.

GAZTELANIAZKO DOKUMENTUA JAITSI