GIZARTE BERRIKUNTZAREN BIGARREN SARIA

Nafarroako Foru Komunitateko Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren II. Sariaren helburua da Nafarroan Gizarte Zerbitzuak ematen dituzten entitateak saritzea, baldin eta gizarte-erronkaren bat edo batzuk berrikuntzako eta gizarte-eraldaketako partaidetza-prozesuetan garatutako zerbitzu, produktu edo eredu berriekin jorratu badituzte.

Deialdi honen ondorioetarako, "Gizarte-berrikuntzatzat" hartzen da ideia berriak (produktuak, zerbitzuak eta ereduak) sortzea eta inplementatzea gizarte-erronkei erantzuteko. Aurrekoak baino eraginkorragoak, efikazagoak, jasangarriagoak, bidezkoagoak edo eraldatzaileagoak izan beharko dute eta beraien garapenean pertsonen partehartzea kontuan hartu beharko dute, harreman berriak sortuz eta herritarrak ahalduntzen lagunduz. Sozialak dira xedeetan eta baliabideetan.

Oinarriak

Nafarroako Foru Komunitateko Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren II. Sariaren helburua da Nafarroan Gizarte Zerbitzuak ematen dituzten entitateak saritzea, baldin eta gizarte-erronkaren bat edo batzuk berrikuntzako eta gizarte-eraldaketako partaidetza-prozesuetan garatutako zerbitzu, produktu edo eredu berriekin jorratu badituzte.
Deialdi honen ondorioetarako, "Gizarte-berrikuntzatzat" hartzen da ideia berriak (produktuak, zerbitzuak eta ereduak) sortzea eta inplementatzea gizarte-erronkei erantzuteko. Aurrekoak baino eraginkorragoak, efikazagoak, jasangarriagoak, bidezkoagoak edo eraldatzaileagoak izan beharko dute eta beraien garapenean pertsonen partehartzea kontuan hartu beharko dute, harreman berriak sortuz eta herritarrak ahalduntzen lagunduz. Sozialak dira xedeetan eta baliabideetan.

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute Nafarroako Foru Komunitateko Gizarte Zerbitzuen esparruan esku hartzen duten irabazi-asmorik gabeko nahiz irabazi asmoa duten erakunde publiko edo pribatuek.

Erakunde irabazleari 6.000 euroko saria emango zaio eskudirutan, eta bi erakunde finalistei 1.000 euroko sari bana.

 1. Eskaerak navarra.es egoitza elektronikoan jasotako ereduaren araberakoak izango dira.
 2. Hautagaitzak aurkezteko epea 2021eko uztailaren 18an amaituko da.
 3. Gizarte Politiken Plangintza eta Ebaluazioko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiaren Gizarte Berrikuntza, Prestakuntza eta Europako Proiektuen Atalari zuzendutako hautagaien aurkezpena egoitza elektronikoan egingo da, bai eta Gizarte Eskubideen Sailaren erregistroan ere, Iruñeko González Tablas kaleko 7. zenbakian. Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein baliabide erabili ahal izango da.
 4. Hautagaiak jaso eta onarpen-epea amaitu ondoren, antolatzaileek aurrez hautatu ahal izango dituzte, eta memoriak saria erabakiko duen Epaimahaiari helaraziko zaizkio
 1. Hautagaitza bat aurkezteari dagokionez, erakundearen jarduera bat saritzeko moduko "proiektutzat" hartuko da, baldin eta jarduera horrek epe, aurrekontu eta giza talde jakin bat esleituta izan badu denboraldi jakin batean, eta jarduera deialdi honen aurreko bi urteetan hasi bada. Erakundearen ohiko jarduera ez da "gizarte-berrikuntzako proiektutzat" hartuko, ez eta duela urte batzuetatik hona maiz eta/edo behin eta berriz garatzen dituen programak ere.
 2. Hautagaitza arau bidezko eskabide-ereduan beteko da, behar bezala beteta eta navarra.es egoitza elektronikoan eskuragarri egongo da.
 3. Hautagaitzarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira:
  1. Gizarte-berrikuntzako proiektuaren deskribapen-memoria, eredu normalizatuaren arabera idatzia eta navarra.es egoitza elektronikoan eskuragarri dagoena.
  2. Aurkeztutako gizarte-berrikuntza erreproduzitzeko eta hedatzeko baimen ziurtatua.
 4. Ez da onartuko 2020an egindako sari honen lehen edizioan aurkeztu den hautagairik.
 1. Epaimahaia osatuko dute:
  • Eskubide Sozialen Sailburuak.
  • “Tomás y Lydia Recari García Fundazio”ko Lehendakariordeak.
  • Gizarte-mailan zein berrikuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloan ospe handia duten hiru pertsonek, Gizarte Errealitatearen, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiaren eta "Tomas eta Lydia Recari García fundazioaren" akordio bidez izendatuak. Horietako bat Epaimahaiburu izango da.
  • Idazkari jardungo du, hitzarekin baina botorik gabe, Gizarte Eskubideen Saileko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiko Gizarte Berrikuntza, Prestakuntza eta Europako Proiektuen Ataleko buruak.
  • Epaimahaiaren osaera argitara emango da bere erabakiarekin batera.
 2. Epaimahaiaren funtzionamendua Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legean jasotako arauen bidez arautuko da. Osagarri gisa, foru-araudiak arautzen ez dituen gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko da.
 3. Epaimahaiak hautagaitzak ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen dituen argibideak eskatu ahal izango dizkie parte-hartzaileei, bai eta erakunde hautagaiei "in situ" bisitak egin ere.
 4. Epaimahaiak aholkulari teknikoak sartu ahal izango ditu, egoki baderitzo.
 1. Sari-proposamena egiteko eztabaidetan, Epaimahaiak irizpide hauek aplikatuko ditu:

  Garrantzia
  Jorratzen duen erronka sozialaren garrantzia eta proiektuaren helburuen garrantzia eta egokitasuna.

  Parte-hartzea
  Proiektuan zehar garatutako partaidetza- eta ahalduntze-prozesuen zabaltasuna eta sakontasuna

  Berrikuntza
  Garatutako konponbidearen eta prozesuaren berritasun-maila, hau da, proiektuak zer lortu duen eta nola lortu duen. Zein neurritan den desberdina eta zein neurritan den konponbide konbentzionalak baino hobeagoa, eraginkorragoa, bidezkoagoa, jasangarriagoa edo eraldatzaileagoa izateagatik.

  Eragina
  Proiektuak lortutako emaitzak, sortutako balio soziala.

  Eraldaketa
  Proiektuak gizartean sortu duen egiturazko aldaketa, arazoaren arrazoietan, eta ez soilik sintometan. Proiektuak sustatu dituen eta denboran iraungo duten harremanak, gaitasunak, botereak, paperak, aurreiritziak, oztopoak eta abar aldatzea.

  Erreplikagarritasuna
  Proiektuak sortu duen gaitasuna, diseinuagatik, irekitasunagatik, lankidetzan lan egiteagatik, etab., haren inpaktua denboran handitu dadin, bai proiektua beste ingurune batean eta/edo beste erakunde batek erraz egin dezakeelako (erreplikagarritasuna), bai haz daitekeelako (eskalagarritasuna)

  Iraupena
  Proiektuaren iraunkortasun sozial eta finantzarioa, bere kabuz iraun dezakeena, finantzaketa espezifiko konstanterik behar izan gabe.

  Generoa
  Proiektuak genero-ikuspegia nola jaso eta landu duen.

  Ekitatea
  Proiektuak ekitatearen eta irisgarritasunaren eredua bere aldaeretan nola jaso eta landu duen.

  Jasangarritasuna
  Eragin duen ingurumen-inpaktu positiboa.

  Koherentzia
  Proiektuaren erabateko koherentzia, haren osagaien arteko lotura logikoa, hau da, erronka sozialaren, helburuen, jardueren, baliabideen, emaitzen, zeharkako ikuspegien eta inpaktuaren artekoa.

 2. Epaimahaiak hiru sari ematea proposatuko du:
  • Lehen saria hautagaitza irabazleari, hobekien baloratutako hautagaiari.
  • Bi sari, finalista gisa, bigarren eta hirugarren lekuan baloratutako beste bi hautagaitzari. Sariak ez ditu biak bereiziko.

  Epaimahaiak saria eman gabe utzi ahal izango du, baldin eta, bere ustez, merezimendu nahikoak egiaztatzen dituen hautagairik aurkezten ez bada.

 1. Epaimahaiaren erabakia hartzen den egun berean jakinaraziko da.
 2. Gizarte Eskubideetako Kontseilariaren Foru Agindu bidez emango da saria, eta interesdunei jakinaraziko zaie, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, denek jakin dezaten.

Saria ekitaldi publiko bakar batean banatu eta zabalduko da. Ekitaldi hori Gizarte Eskubideen Sailak deituko du 2021eko azken hiruhilekoan, eta gonbidapena egingo zaie epaimahaiko kideei eta sarira aurkeztu diren erakunde guztiei.

Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren II. Sarian parte hartzeak hura arautzen duten oinarri guztiak erabat onartzea esan nahi du, bai eta Gizarte Eskubideen Sailak antolatutako Gizarte Berrikuntzaren sariari buruzko banaketa- eta hedapen-jardunaldietan parte hartzea ere.

Sariaren prozesuan zehar esku hartzen duten pertsonek sariari buruzko konfidentzialtasuna gordeko dute.

Gizarte Eskubideen Sailak, Gizarte Politiken Plangintza eta Ebaluazioko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusiaren Gizarte Berrikuntza, Prestakuntza eta Europako Proiektuen Atalaren bidez, deialdiaren oinarriei buruzko informazioa emango du, telefonoz zein posta elektronikoz.

Gizarte Eskubideen Sailak emango du sariaren eta sarituaren berri, komunikabide arrunt eta espezializatuetan.

Gerta daitezkeen gorabeherak eta oinarri hauetan aurreikusi gabeko kasuak Gizarte Errealitatearen, Plangintzaren eta Gizarte Politiken Ebaluazioko Behatokiaren zuzendari nagusiak ebatziko ditu.

Saria ebazten duen Foru Aginduaren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Nafarroako Gobernuari, hilabeteko epean, saria Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Iruñean, bi mila eta hogeita bateko maiatzaren hogeita hamaikan. Gizarte Eskubideen Sailburua. Mª Carmen Maeztu Villafranca. ".

OINARRIAK DESKARGATU